Milo Đukanović podnio ostavku na premijersku funkciju (VIDEO)

Comments

 1. Prorok Porfirije says:

  Pa ovo ste vi objavili dalekog 3. avgusta 2012. godine: http://javniservis.me/2012/08/03/najvaznije-vijesti-u-vrucem-politickom-ljetu-u-crnoj-gori/

  Vidim da još ima učenika proročice Kasandre, od koje sam i ja učio. I samo još da dodam proročanstvo o temi koja zabrinjava ovih dana naše građane: Poplava u Podgorici ovog mjeseca neće biti, dok će izbora – biti!

 2. Folirant! Najveci,ali najveci na Balkanu,a i sire!

 3. SRETAN VAM DAN NEOVISNOSTI CRNE GORE nek je vječna CRNA GORA E VIVA E VIVA MONTENEGRO

 4. Dragan Janjić says:

  „DAN“, 26.06.2014.

  „Težak šamar za Mila
  Sa Crnom Gorom ćemo početi intenzivne i usredsređene razgovore, a najkasnije do kraja 2015. godine ćemo odlučiti da li da je pozovemo da uđe u savez – poručio je Anders Fog Rasmusen
  Či¬nje¬ni¬ca da Cr¬na Go¬ra ove go¬di¬ne ne¬će do¬bi¬ti po¬ziv u NA¬TO pred¬sta¬vlja te¬žak uda-rac za po¬li¬ti¬ku li¬de¬ra De¬mo¬krat¬ske par¬ti¬je so¬ci¬ja¬li¬sta Mi¬la Đu¬ka¬no¬vi¬ća, oci¬je¬nio je ju¬če pred¬sjed¬nik No¬ve srp¬ske de¬mo¬kra¬ti¬je An¬dri¬ja Man¬dić. To je sa¬op¬štio ko¬men¬ta¬ri¬šu¬ći po¬ru¬ku ge¬ne¬ral¬nog se¬kre¬ta¬ra NA¬TO-a An¬der¬sa Fog Ra¬smu¬se¬na da sa sa¬mi¬ta u Vel¬su Cr¬noj Go¬ri ne¬će bi¬ti upu¬ćen po¬ziv za član¬stvo, već mo¬žda tek kra¬jem idu¬će go¬di¬ne. Po-zi¬v za član¬stvo u NA¬TO Cr¬noj Go¬ri, ka¬ko je ob¬ja¬vio Roj¬ters, blo¬ki¬ra¬le su Ame¬ri¬ka, Nje¬mač¬ka i Fran¬cu¬ska. Te dr¬ža¬ve od Cr¬ne Go¬re zah¬ti¬je¬va¬ju na¬pre¬dak u vla¬da¬vi¬ni pra¬va i bor¬bi pro¬tiv or¬ga¬ni¬zo¬va¬nog kri¬mi¬na¬la i ko¬rup¬ci¬je….“

  Lično mislim da je ovaj potez NATO-a , ne težak, nego najteži „šamar“ koji je Đukanović dobio u svojoj političkoj karijeri I DA BI TO SVUGDJE BIO STVARNI RAZLOG ZA OSTAVKU!
  Ovakav preokret i stav NATO-a je božiji dar Crnoj Gori iz mnogo razloga.
  1. Ovim stavom, NATO je, indirektno, ispoštovao većinsku volju građana Crne Gore (prema ispitivanjima javnog mnijenja) koju oni sami ne znaju niti umiju nametnuti Malom (samouobraženo: Velikom) Diktatoru (šteta što mi nemamo sada našeg Čarlija Čaplina).
  2. NATO nas je možda spasio budućih nediplomatskih istrčavanja po svijetu Lukšićevog transmisionog „vanjskog“ djela Đukanovićevih udvoričkih poteza. „Možda“, jer Đukanović sada može dodatnim dodvoravanjem čak i pojačati i povećati broj diplomatski opasnih i nepotrebnih zamjeranja i navlačenja odijuma na Crnu Goru od Rusije do Sirije itd… Jasnije: Crna Gora mora imati principijelnu spoljnu politiku i izražavti je ali sa diplomatskom mjerom ko što je imaju i sve zaista moćne zemlja pa čak, donekle i osione SAD i kada je Ukrajina u pitanju! Problem je što Crna Gora nema političke principe ni za unutrašnje ni za spoljne poslove jer uopšte nema PRINCIPE, nego dnevno oportune ćefove i manevre svog Diktatora u očuvanju sopstvenog apsolutizma.
  3. Izgleda da nas je sami Bog pogledao (iako smo mu „iza leđa“) jer, osim EU, sada i NATO insistira na vladavini Prava i Demokratije tako da Đukanović trenutno nema rupu za izlaz a mi dobijamo nadu jer sami ne umijemo da skinemo s grbače jedinog POSLODAVCA u Crnoj Gori od koga svi zavisimo.

  Ovaj stav NATO-a prema Đukanovićevoj Crnoj Gori poslužio je Boru Banoviću iz SDP-a da pojača dvofoteljašku glumu svoje partije da je tobož malo opoziciona, malo demokratičnija od DPS-a i slične oportune apsurde kako bi bili u ovoj ali i „onoj“ drugoj (budućoj, bez Đukanovića jednog dana) vlasti. Naime „DAN“ navodi:
  „Po¬sla¬nik SDP-a Bo¬ri¬slav Ba¬no¬vić sma¬tra da je šte¬ta što po¬ziv ni¬je usli¬je¬dio sa¬da.
  – Tre¬ba ići re¬dom po in¬sti¬tu¬ci¬ja¬ma pa vi¬dje¬ti ko je kriv, ako je na pri¬mjer osnov¬ni pro¬blem re¬for¬ma od¬bra¬ne, bez¬bjed¬no¬sne slu¬žbe, jav¬no mnje¬nje ili vla¬da¬vi¬na pra¬va. Da ide¬mo i vi¬di-mo ka¬ko su ra¬di¬le in¬sti¬tu¬ci¬je i lju¬di ko¬ji su ta¬mo za¬po¬sle¬ni, da li se mo¬glo ura¬di¬ti vi¬še i on-da utvr¬di¬ti od¬go¬vor¬nost, a kraj¬nji po¬li¬tič¬ki i me¬đu¬par¬tij¬ski od¬no¬si tre¬ba da bu¬du po¬sle¬di¬ca tog na¬či¬na i te me¬to¬do¬lo¬gi¬je utvr¬đi¬va¬nja od¬go¬vor¬no¬sti – za¬klju¬čio je Ba¬no¬vić.“
  Ko se sjeća izjava Dušana Simonovića objavljenih na Youtubeu da supruga Bora Banovića „prima TRI plate u RTCG“, Banović bi trebao prvo poći od svoje supruge ‘da vidi kako je radila i kako radi i za koliko’ u Radio i Televiziji Crne Gore!?
  Dakle, Đukanović je očigledno kažnjen u NATO-u zbog nečega jer nijedan diktator u istoriji nije znao gdje su mu granice, pa ni ovaj majušni , Balkanski. Znamo da se osilio da ne posluša ni amričkog ambasadora sa dokazima o aferi Telekom. To, vjerovatno, nije sve čime se Đukanović zamjerio NATO-u ali SAD ne vole kada ih ignorišu majušni diktatori „šipak“ republika!
  Ako se ova situacija produži, to jest, ako „krivac“ ne otkaje brzo svoje, nama nepoznate, „grijehove“ prema SAD i ne preokrene odnos NATO-a, najveći gubitnik će ostati sama Crna Gora jer će, uz Đukanovića, trpjeti dosadašnja (ne daj Bože i buduća, udvorička) zamjeranja Rusiji i mnogima drugima pa i islamskim ekstremističkim teroristima (zbog Sirije)!
  Često, sličnim povodom, navodim istorijski primjer političke mudrosti ser Tomasa Mora koji se do odsjecanja glave na gubilištu suprotstavljao samovolji Henrika VIII ostajući vjeran katoličkoj Crkvi i Papi samo da bi engleski kralj imao bar nekoga iznad sebe kome treba polagati račun. U tom smislu, i samo u tom smislu, kažem: „Hvala NATO!“.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: