Protest u Kumanici “5 do 12”

Povodom međunarodnog dana borbe protiv visokih brana u Kumanici, nedaleko od granice prema Srbiji, održao se skup NVO, ekologa i ljubitelja rijeke Lim, sa ciljem da se iskaže protivljenje planiranoj izgradnji hidrocentrala na Limu. Skup je organizovao Kordinacioni odbor NVO Crne Gore, Srbije i BIH, za očuvanje Lima.izvor: inbox(info@javniservis.me)

Comments

 1. Ovo je bezumna lazavina ili kako energetski lobi sprecavanjem gradnje objekata druka cijenu energenata.

 2. ne dajte lim, jednu od rijetkih muskih rijeka koje imamo. jos uvijek.

 3. BJE­LO­POLj­SKE NVO TVR­DE DA JE VLA­DA CR­NE GO­RE IZA ZA­TVO­RE­NIH VRA­TA DA­LA „ZE­LE­NO SV­JE­TLO” ZA IZGRAD­NJU HI­DRO­E­LEK­TRA­NA NA LI­MU La­žu gra­đa­ne da ne zna­ju za bra­ne Bje­lo­polj­ske NVO ob­ja­vi­le su do­ku­ment sa saj­ta kom­pa­ni­je PEB u ko­me se na­vo­di da će dio sred­sta­va od pro­da­je ak­ci­ja ulo­ži­ti u iz­grad­nju bra­na na Li­mu, kao i za no­ve po­slov­ne na­po­re u Cr­noj Go­ri Bje­lo­polj­ske NVO, ko­je se pro­ti­ve na­ja­vlje­noj iz­grad­nji ve­li­kih hi­dro­e­lek­tra­na na Li­mu kod Bro­da­re­va u Sr­bi­ji, tvr­de da po­sje­du­ju do­ku­men­ta kom­pa­ni­je REV, ko­ja na­vod­no do­ka­zu­ju da će je­dan dio sred­sta­va od pro­da­je ak­ci­ja, ulo­ži­ti za ra­do­ve na po­me­nu­tim objek­ti­ma. NVO su sa­op­šti­le da je u oba­vje­šte­nju kom­pa­ni­je REV, na­zna­če­no da je no­vac po­tre­ban za „no­ve po­slov­ne na­po­re u BiH i Cr­noj Go­ri” .
  – Ka­ko ovo ra­zu­mje­ti osim da je Cr­na Go­ra već da­la ze­le­no sv­je­tlo kom­pa­ni­ji REV za iz­grad­nju hi­dro­cen­tra­la Bro­da­re­vo 1 i Bro­da­re­vo 2, o če­mu go­vo­ri i do­ku­ment ko­ji smo ski­nu­li sa saj­ta kom­pa­ni­je REV od 5. fe­bru­a­ra 2013, a ko­ji pro­sle­đu­je­mo me­di­ji­ma. U do­ku­men­tu se ka­že da je kom­pa­ni­ja REV pro­da­la dio svo­jih ak­ci­ja i da će je­dan dio nov­ca is­ko­ri­sti­ti da po­dr­ži na­sta­vak ra­da na hi­dro­e­lek­tra­ni u Bro­da­re­vu u Sr­bi­ji, kao i za no­ve po­slov­ne na­po­re u Cr­noj Go­ri, a za op­šte kor­po­ra­tiv­ne svr­he, ističe se u sa­op­šte­nju bje­lo­polj­skih NVO.
  Ove or­ga­ni­za­ci­je pi­ta­ju pred­sjed­ni­ka ko­mi­si­je, ko­ja je for­mi­ra­na po­vo­dom iz­grad­nje bra­na na Li­mu, i di­rek­to­ra Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Da­li­bor­ku Pe­jo­vić, „če­mu on­da sva glu­ma oko for­mi­ra­nja ko­mi­si­je i pri­ča da će se or­ga­ni­zo­va­ti jav­na ras­pra­va, ako je Vla­da Cr­ne Go­re već na­pra­vi­la ne­ki do­go­vor sa kom­pa­ni­jom REV?”
  – Postignut je do­go­vor sa ko­jim gra­đa­ni ni­je­su upo­zna­ti. Da li mi­sli­te da smo to­li­ko glu­pi da će­mo do­zvo­li­ti da se isto de­si kao mje­šta­ni­ma Ba­ran­se­la u ve­zi s pi­ta­njem te ko­mi­si­je, pi­ta­ju pred­stav­ni­ci bje­lo­polj­skih NVO.
  Ak­ti­vi­sti pod­sje­ća­ju da je dan na­kon pro­test­nog sku­pa u Ku­ma­ni­ci Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, mi­ni­star ener­ge­ti­ke u Vla­di Sr­bi­je, sa­op­šti­la da su oni već pot­pi­sa­li eko­nom­ski ugo­vor sa Ka­na­đa­ni­ma i da će u iz­grad­nji hi­dro­cen­tra­la u Bro­da­re­vo uče­stvo­va­ti još ne­ke kom­pa­ni­je, a da će REV bi­ti no­si­lac pro­jek­ta.
  – Zna­či da su obje vla­de već na­pra­vi­le do­go­vor mi­mo jav­nih ras­pra­va i gra­đa­na iz dvi­je dr­ža­ve – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.
  M.N.

  Šta su do­bi­li za­uz­vrat
  Oni pod­sje­ća­ju da je za dva da­na u Bi­je­lom Po­lju pri­ku­plje­no 1.300 pot­pi­sa pro­tiv iz­grad­nje bra­na, ko­ji su sa pe­ti­ci­jom pre­da­ti lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi.
  – I mje­šta­ni Ba­ran­se­la su vam po­ka­za­li ka­ko se na sje­ve­ru bo­ri za svoj dom i svo­ju po­ro­di­cu i ri­je­ku Lim. Ka­ko ovo ra­zu­mje­ti, osim da sve ovo ne­ko iz Cr­ne Go­re ohra­bru­je. Do­bro raz­mi­sli­te go­spo­do iz Vla­de, šta Vam je či­ni­ti. Za­to će­mo svi da­ti još ve­ću po­dr­šku mje­šta­ni­ma Ba­ran­se­la da Vas po­bi­je­de u bor­bi na za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
  Ak­ti­vi­sti pi­ta­ju pred­stav­ni­ke Vla­de „šta će ova kom­pa­ni­ja fi­na­si­ra­ti u Cr­noj Go­ri, da bi za­uz­vrat do­bi­li do­zvo­lu za grad­nju bra­na, te da li će to mo­žda bi­ti fi­nan­si­ra­ni po­je­din­ci iz Vla­de”.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: