KAP – jama bez dna

piše: Vasilije Miličković
Kako se radi o izuzetno značajnoj odluci za biološki opstanak građana Crne Gore, šokiran saznanjem da su poslanici crnogorskog parlamenta postigli 100%-tnu saglasnost da KAP mora da radi, donio sam odluku da analiza i tri rješenja koje sam uradio februara 2009. godine uvidi svjetlost dana ne bi li promjenili stav i donijeli jedno jedino spasonosno rješenje, DUGNUTI RUKE OD KAP-a.
Moram istaći da nije riječ o tome da li KAP TREBA ILI NE TREBA DA RADI, već KAP nema nikakve šanse za opstanak, Crna Gora nema novca, naglašavam nema, jer joj niko neće dati kredit koji će se prosut u jamu bez dna. RAVNO JE ZLOČINU KO NA TERET gradjana svoje neznanje i politički populizam navodne brige za očuvanje radnih mjesta, a bez lične odgovornosti, svoje sugradjane koristi kao probne kuniće. Branko Radulović i njegove kolege poslanici,  koji zagovaraju rad KAP-a moraju da daju odgovor samo na jedno pitanje, a to je kako i na koji način, u tehnološkom smislu, se može smanjiti KOLIČINA UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE u proizvodnji JEDNE TONE ALUMINIJUMA. Svaka druga priča je čista demagogija.
Dakle, završavam sa, sve da hoćete S P A S I T  G A  N E  M O Ž E T E.
KAP  će stati sa proizvodnjom do JUNA  a najkasnije do OKTOBRA  mjeseca pa da ga dopunski finansiraju svi poslanici i sa svojim platama. Priča da se gubici u proizvodnji primarnog aluminijuma mogu i moraju pokrivati iz razvoja preradjivačkih kapaciteta je najblaže rečeno demagogija i glupost. Dok se ne pojavi neki novi Ajnštajn ili Tesla i ne smanji utrošak el.energije u proizvodnji tone aluminijuma,odnosno dok se ne pojavi na tržištu struja po cijeni ispod 10 eura po mwh, a trošak  radne snage ispod 100 eura po zaposlenom, tu proizvodnju treba prepustiti Kinezima,Indijcima….

Vasilije Miličković, 29. februar 2012.
(saopštenje smo primili putem elektronske pošte)

prilog: Predlog rješenja za KAP od 10. februara 2009.  

Za nezavidnu i ekonomski neizvjesnu budućnost KAP-a dominantni krivac je fenomen zvana RECESIJA koja se reflektuje kroz današnju cijenu aluminijuma od 1.300 $ za tonu.

Odluku o njegovoj daljoj sudbini može, i mora, da donese isključivo njegov vlasnik (obaveza iz kupoprodajnog ugovora) gosp. Oleg Deripaska.

Siguran sam da je njegova odluka izvjesna i radnici KAP-a samo na CEAC-gosp. Olega Deripasku treba da vrše pritisak i traže odgovor o daljoj sudbini KAP-a, a od Vlade CG, kao potpisnika kupoprodajnog ugovora, da ih pritisne na ispunjenje preuzetih obaveza. Vlada Crne Gore se ne smije dovesti u poziciju da povuče niti jedan potez koji bi se mogao okarakterisati da ga je ona ZATVORILA, jer bi to osim radnika KAP-a skupo koštalo i ostale građane Crne Gore.

Izvaredno dobro zna gosp. Deripaska da u konkretnoj situaciji bez jake države ili kvalitetne poslovne banke koja bi stala iza ovakvog AD KAP-a bez prerađivačkih kapaciteta, opremljenih visokim tehnologijama, teško se može očekivati njegova pozitivna odluka.

Saznanjem iz elektronskih i štampanih medija da je Vlada Crne Gore pod višemjesečnim pritiskom vlasnika KAP-a da podrži proizvodnju obavjestila Ruse da je spremna obezbjediti pomoć kroz davanje garancija za dobijanje kredita, oslobađanje od plaćanja struje, mazuta, poreza i doprinosa i sličnih obaveza na određeni rok me je prosto šokiralo jer iz takvog scenaria katastrofa za sve nas, pa i za KAP, je neminovnost, agonija bi se samo produbila.

Upravo taj pogubni predlog Vlade me je natjerao da crnogorskoj javnosti suprostavim drugo rješenje i predlog u postojećoj situaciji kako KAP da nastavi biznis i da ostvari profit na kraju godine, bez ikakve navedene pomoći Vlade CG.

Dakle, moj predlog obezbjeđuje da KAP ostvaruje profit, ispaćuje plate bez minuta zakašnjenja, redovno izmiruje struju, mazut, svoje obaveze, poreze, doprinose, topli obrok i  prevoz, regres, dvomjesečni godišnji odmor.

Moja tehnologija će zaštiti ekološki sistem, zagađenje Skadarskog bazena svesti na nula mikrona, i našim sugrađanima Zećanima, poslije 40 godina zagađenog i mučnog preživljavanja, obezbijediti život dostojan čovjeka. Omogućiću da radnici KAP-a, Prerade, Kovačnice u budućem vremenu saniraju sve kvarove i nedostatke na mašinama i uređajima, na halama i poslovnim zgradama, da pozelene i urede fabricki krug, da im zavide radnici najljepših fabrika zapadne Evrope. Radnici će moći tokom radnog vremena i da se bave kulturno umjetničkimradomi sportskim aktivnostima, bankama i osiguravajućim zavodima kontinuitet u poslovanju sa manjim rizicima i štetama.

Definitivno radnika nema na ulicama, u štrajkovima, pred Vladom i Skupštinom Crne Gore.

a)     Analiza trenutnog stanja u AD KAP-u

–         zaposlenih radnika 2.107 (primarna proizvodnja AD KAP) izdvaja bruto 2.780.000 eura, sa prosječnim neto LD 809,45 eura,

–         prerađivački kapaciteti, Prerada, Kovačnica i FAK 600 radnika, bruto LD 297.312 ili neto 304,00 eura,

–         topli obrok i prevoz za 2.707 radnika iznosi 108.280 eura,

–         regres za godišnji odmor 406.050 eura,

–         zbog recesije i pada cijene aluminijuma na berzi od 1.300 €/t menadžment KAP-a je odustao od uvoza električne energije po cijeni 80,89 €/MWh i svoju proizvodnju oslonio na isporuku struje od strane AD EPCG po cijeni iz Ugovora 26 €/MWh bez PDV ( a ni tu ne priznaje, već je vratio januarsku fakturu da mu je prihvatljiva cijena samo 20,44 €/MWh i to na odloženo plaćanje), tako da je u ovom trenutku proizvodnja redukovana na 60.000 tona

–         po izjavi menadžmenta KAP-a, cijena koštanja proizvodnje tone aluminijuma  je 2.100 $. Gubitak AD KAP (primarni dio) iznosiće 48 miliona $ ili 38 miliona € za 2009.god. pri ovim parametrima.

b)    AD KAP zahtijeva od Vlade CG da ga u postojećoj situaciji privremeno oslobodi od plaćanja poreza i doprinosa na plate, da višemjesečno prolongira plaćanje za struju, mazut, … ( od AD gdje je država većinski vlasnik)

Da Vlada obezbjedi bančinu garanciju od 8 miliona eura za oslobađanje blokiranih 12,5 miliona eura u inostranstvu, i mogućih drugih zahtjeva nepoznatih javnosti.

c)     Vlada je ispunila dio zahtjeva na teret Montenegrobonusa da isporuči 800 t mazuta na odloženo plaćanje. Drugi zahtjev je išao preko AD EPCG da se ne isključuje struja AD KAP-u (i pored toga što je KAP prekršio obavezu plaćanja – kasni više od 30 dana za novembarski račun) ispunio uslov iz Ugovora za isključenje, tako da je dug za utrošenu el.energiju za

–  XI/2008 isporučeno 96.847,70 MWh * 26,197€ = 2.537.111,08 €

– XII /2008 isporučeno 93.262,85 MWh * 20,44€   = 1.906.292,78 €

– I/2009 isporučeno 89.349,80 MWh * 26 € ? = 2.323.094,00 €

faktura vraćena, sa obrazloženjem da KAP priznaje cijenu od 20,44 €/MW

d)  AD KAP je uvezao el.energije u 2008. godini 518.164 MWh

AD EPCG je uvezla el.energije u 2008.godini 1.051.561 MWh sa prosječnom cijenom 80,89  €/MWh i za to platila 85.060.769,29 eura.

AD EPCG je u 2008.godini isporučila AD KAP-u 1.187.128 MWh po prosječnoj cijeni 36,88 i fakturisala 43.785.278,25 eura od čega nije naplatila fakturu za XI i XII 2008.godine.

Ukoliko KAP nastavi da radi AD EPCG mu mora po Ugovoru isporučiti  903.570 MWh, pristupiti uvozu, sklopiti Ugovor sa EFT-a Hamovićem, po cijeni 76,17  €/MWh i istu isporučiti AD KAP-u po cijeni iz Ugovora koja iznosi 26 €/MWh bez PDV-a. U ovoj varijanti AD KAP će ostvariti gubitak od 38 miliona eura, a AD EPCG samo po osnovu isporuka struje za KAP 45.332.106 eura gubitka što znači da bi po osnovu daljeg rada AD KAP i AD EPCG zajednički ostvarili gubitak od 83.332.106 eura. Ovaj gubitak će se uvećati kod AD EPCG za dodatnih 5.023.849,20 eura ukoliko KAP ostane na poziciji da ne plaća i ne priznaje cijenu iznad 20,44 € kolika mu je bila cijena za decembar 2008.godine. Takođe gubitak AD EPCG će se dodatno uvećati ako mu Vlada omogući višemjesečno ne plaćanje obaveza za struju 18.468.970 eura, a što će se desiti ako cijena aluminijuma ove godine ne dostigne iznos 3000 i više $/t.

Imajući u vidu gore rečeno, dalji nastavak rada AD KAP, pri cijeni 1.300 $/t,  za proizvodnju 60.000 t samo ova dva preduzeća ostvarit će čisti gubitak cca 100 miliona eura, koji će se nadodati na stari koji iznosi 400 miliona eura i Crnu Goru i njenu privredu definitivno urušiti.

Ukoliko KAP prestane sa radom, AD EPCG neće morati uvoziti el.energiju jer iz sopstvenih izvora će zadovoljiti potrebe svih potrošača u Crnoj Gori.

– RJEŠENJE I –

                   Ako bismo se sad malo igrali brojkama naprijed iznešenim doći ćemo do jednostavnog zaključka da bi za AD EPCG bilo mnogo prihvatljivije, u konkretnoj situaciji, da:

–         isplaćuje LD za 2.707 radnika, sa toplim obrokom i prevozom, u bruto iznosu 17.802.693,70 eura odnosno na mjesečnom nivou 1.483.557 eura,

–         mjesečno izdvaja po 1.000.000 eura za revitalizaciju opreme u KAP-u, ćelija, valjačkih stanova, transformatora i dr. opreme koja u ovom trenutku zahtijeva remont što na godišnjem nivou iznosi 12.000.000 eura u tekuće i investiciono održavanje,

–         mjesečno izdvaja po 100.000 eura za uređenje fabričkog kruga, fasada, poslovnih zgrada, hala, sportskih rekreacionih terena što na godišnjem nivou iznosi 1.200.000 eura,

–         izdvoji 3.000.000 eura za kupovinu jahte vlasniku AD KAP za korišćenje tokom godišnjeg odmora u VII i VIII mjesecu,

–         fondovima za penzijsko invalidsko osiguranje po osnovu isplaćenih plata   bi bilo redovno mjesečno uplaćivano 573.399,62 eura, a na godišnjem nivou to bi iznosilo 6.880.795 eura,

–         banke bi imale siguran promet, bez rizika od kreditnih i drugih plasmana,

–         osiguravajući zavodi bez rizika od šteta sa sigurnom naplatom premije,

–         Montenegrobonus sigurna naplata za isporučeni mazut za grijanje prostorija

–         AD EPCG ušteđela samo na osnovu ne isporuke struje 4.448.518 eura, sa sigurnom redovnom mjesečnom naplatom 2.328.444 eura za isporučenu el.energiju 75.297,50 po cijeni 30,92 €/MWh bez PDV-a (što je u odnosi na cijenu koju KAP priznaje 20,44 cijena veća za 50%),

–         Naši sugrađani, stanovnici Zete,imali bi konačno život bez zagađenja životne sredine nakon 40 godina konstantnog trovanja,

–         Vlada CG ne bi morala davati nikakve kredite, niti bankarske garancije i zaduživati se sa neizvjesnom naplatom,

–         AD KAP ne bi  proizveo gubitak od 38.000.000 eura,

–         Ukupni gubitak bi bio smanjen za 60.000.000 eura koje me nesporno kandiduju za prestižnu nagradu Privredne komore Crne Gore.

– RJEŠENJE II –

AD KAP nebi proizvodio aluminijum, već bi izvozio struju:

–  registrovao bi se kao snabdjevač el.energije, nakon dobijene licence od Regulatorne agencije za energetiku (ako je već nema, jer samostalno uvozi struju),

– struja kupljena od AD EPCG po 20,44 do 26,00 €/MWh, uredno bi izmirivao, i istu izvozio po 70 €/MWh ili bi je prodavao malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori,

– ostvario bi ukupni prihod od  903.570 MWh * (70,00-26,00) = 40.000.000,00 € ,

– radnicima bi ispljaćivao puni LD (sa plaćenim porezima i doprinosima), kao i troškove za prevoz, topli obrok i regres, i za to isplatio 17.802.693,70 €,

– AD KAP nebi ostvario gubitak od 38.000.000 €, već profit od 22.000.000 € i tako uštedio 60.000.000 €,

– tako da bi mogao uložiti 10.000.000 € u investicije u prerađivačke kapacitete i radno zaposlio 600 radnika, ostvario dodatni profit kupujući aluminijum po 1.300 $ i prodajući ga kroz profile, foliju, Al žicu, Al užad i sl.,

– RJEŠENJE III –

Sledeće rješenje je, da se većinski vlasnik CEAC Oleg Deripaske odmah utuži za neizvršavanje obaveza iz kupoprodajnog ugovora, za smanjenje proizvodnje bez saglasnosti, neulaganja ugovorom predviđenih investicija, neizmirivanjem obaveza za struju u ugovorenom roku, nepoštovanje kolektivnog ugovora kod redovne isplate LD i poreza i doprinosa na LD, što nije obezbijedio redovnu isporuku repromaterijala i sirovina, što nije isporučio metal i uposlio prerađivačke kapacitete. Za to vrijeme dok bi trajao sudski proces AD EPCG bi izmirivala LD za 2.707 radnika na mjesečnom nivou  1.483.557 eura koje bi se tretirale kao pozajmnica do konačne presude i naplate od suda, pa bi se time za jednu godinu ušteđelo cca 90 miliona eura a AD EPCG bila izuzetno atraktivan i izazovan partner budućem strateškom investitoru jer bi u 2009 godini sa postojećim kapacitetima ostvarila profit od 70 do 100.000.000 eura pa bi njene akcije u prestojećoj emisiji omogućile priliv na žiro račun AD EPCG kod Prve Banke 328 do 500 miliona eura a ostalim akcionarima i investicionim fondovima na račune poslovnih banaka u Crnoj Gori 300-400 miliona eura.

Iz ovog samog kraja se da  jednostavno zaključiti  (ozbiljni strateški investitori iskazali interesovanje za sudbinu KAP-a) koliko bi AD EPCG bila ATRAKTIVNA ZA ULAGANJE, pa smo iz Udruženja manjinskih akcionara zato predložili da AD EPCG pomogne sa 25 miliona eura za otpremnine radnika KAP-a. Predlog bi bio usvojen na Bordu direktora AD EPCG ukoliko njegov vlasnik Oleg Deripaska donese odluku o privremenom ili trajnom zatvaranju.

Zato je naš konačni PREDLOG  RJEŠENJA vrlo jednostavan.

AD KAP treba da zatvori Oleg Deripaska, njegov većinski vlasnik (samo primarni dio) jer prerađivački kapaciteti upravo u ovom trenutku, kada je cijena osnovne sirovine vrlo niska, imaju sjajnu perspektivu ( svakako treba uložiti u revitalizaciju-nove tehnologije, 5 do 10 miliona eura), ali ipak o tome odlučuje samo njegov vlasnik i menadžment.

dipl. ing. Vasilije Miličković

Comments

 1. Хит године;

  “”Kako mi posmatramo ovu situaciju – kupili smo nerentabilnu fabriku, investirali u njenu modernizaciju i pokrivanje operacionih gubitaka ukupno 200 miliona eura, izvršili temeljnu rekonstrukciju proizvodnje, i zahvaljujući tome, fabrika prvi put od 2006. godine posluje bez gubitaka. Čim je fabrika počela da ostvaruje dobit, Vlada Crne Gore počinje sa pokušajem da nas eliminiše iz sastava akcionara”, rekao je Kuznjecov.”

 2. Нас и Руса пола милијарде… минимум!

 3. Rokaj baćuška marvu!

 4. Ajmo Lado, konstruktivno-opoziciono kao što ti znaš. I konkretno, a ne kao onaj Nedović koji uvijek piše uopšteno.
  Eh, kakav je obaj Kuznjecev, a Lado! On je kriv za sve. I Rusi.
  Mi, nit luk jeli, nit luk mirisali. Samo oni, kao ja, kritčari kritike radi, rekli bi da je ovo maslo Djukanovića i ljudi oko njega.
  E Kuznjecev, Kuznjecev, ostavi te priče/bajke. Dobro ga ti prozre Lado. Svaka čast.

  • Бем ли га Зиппе. Не може и не може. Реко’ сам ти фино да Дандалион чврсто држи прво мјесто и не можеш га стићи. Па добио си сребрну медаљу, мало ли је!? Е па, што ме нађе, што ме нађе…

   • Lado,
    trebalo bi preduzeti nešto da smirite ovog Kuznjeceva majku mu njegovu, viđi kakve izjave daje. Predlažem da ti u ime straih iz SDP-a, i Viktorija Badža u ime mladih DPS-a organizujete neki perfomans ispred njegove kancelrije, dignete ga na sprdnju. Uzmite u obzir da to bude kulturno, duhovito(ne sumnjam u tebe i Viktoriju), oštro a opet sa mjerom. Morate paziti na svaki detalj da vas svoji ne optuže kako rastjerujete strateške partnere i strane investitore kao onaj MANS što to non-stop radi. Vidiš, niko više neće da ulaže u Balkanskog tigra, sve MANS-a i sličnih radi.

   • Зиппе, јел’ ти добро? Знам да ти не иде разумијевање градива али ово већ забрињава. Пусти коментарисање по интернету, здравље је најбитније.

 5. E moj Lado, a juče govoriš o promjenama i o novoj partiji. Možda si ponekoga prevario ali one koji malo bolje pamte teško. Ovo što je noćas Lado napisao sjutra će napisati Kusovac u Pobjedi. Zlikovci ruski kako nas samo pokradoše. Brzo zaboravljaju od kojih su para onomad dogonili suvereniste iz regiona u kamionima i na prikolicama.

  • Секула и за тебе једна бона. Нека буде бронзана медаља. Немам више. Аок… Црни Ладо, што те нађе, што те нађе… Има ли још неко ко не умије да чита :-) Е па… мукица…

 6. KAP ce trajati dok se zadnji pljackasi ne namire…

 7. MontiracOnLine says:

  Kada je trebalo prodati Termoelektranu Rusima DPS je preko SDP-a to blokirao cime je sprijeceno da KAP ima sopstveni izvor energije.Time je stavljena tacka na slucaj KAP.
  Veoma uzak krug ljudi je tada znao za buduci aranzman sa Italijanima.
  Dok je tadasnji italijanski ambasador zavrsavao poslove, kao paravan je objavljivao intervjue u Vijestima (a dje bi drugo) kako se u Crnoj Gori toboz osjeca kao persona non grata.
  Dok su od Rusa uzimani milioni za odrlije od Ulcinja do Igala i Zabljaka,iza ledja im je se kombinovalo sa Italijanima.
  Sada ce svima da nam na nos udari

 8. malo odstupanje od teme :

  komentar neke SARE, vatrene depeesovke na sajtu POBJEDE :

  Sara kaže:
  29.02.2012 u 20:31

  Vlada treba da se zestoko suprostavi ovakvoj opoziciji.
  Drugo,opozicija nesmije blatiti-spijunirati i raditi na rusenje drzave CG.Njih treba odmah razrijesiti..Mi trebamo zdravu-razumnu-inteligentnu opoziciju-koja radi u interesu drzave CG.
  Za mene je DPS-ozbiljna-moderna partija,problem je taj sto ta partija nemoze da normalno radi..Nesoji na svaku stranu…
  Mozda je bila velika greska sto su CG nazvali kao gradjansku..trebali bi uvesti modernu integraciju u sastavu drzave Crne Gore..(nijedna drzava u regionu nije se nazvala gradjanskom drzavom)Kod nas vlada nezdrava klima-koju treba procistiti…G-din Luksic,treba nove reforme i razrijesiti ljude koji ne dolikuju parlamentu.
  —————————————————————————————————————

  gramatika, stil, poenta…DPS

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: