Ozon: Saopštenje za javnost

Postignut dogovor sa Opštinom Berane oko nelegalne deponije Vasove vode

Danas je u Opštini Berane potpisan Sporazum između Predsjednika Opštine Berane Vuke Golubovića i Savjeta MZ Beranselo kojim je dogovoreno da se oformi ekspertski tim koji će činiti namanje pet stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, sa potrebnim licencama i sertifikatima za oblast upravljanja otpadom, i po jedan predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma i mještana MZ Beranselo, koji će u formi Elaborata dati mišljenje o tome da li lokacija Vasove vode ispunjava kriterijume za privremeno odlagalište komunalnog otpada, propisane važećim Zakonom o upravljanju otpadom i kriterijume za regionalnu sanitarnu deponiju propisane važećim Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranju deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji (Sl. List Crne Gore br 01-8312, 08.12.2009. godine).

Predlog teksta Sporazuma koji je Predsjednik Golubović juće dostavio Savjetu MZ Beranselo usaglašen je sa komentarima advokata Dalibora Kavarića iz pravnog tima Građanskog fronta,   i Ekološkog pokreta ,,OZON”.

Radna verzija Elaborata (stručnog nalaza) će biti predstavljena na javnoj raspravi, koja će biti otvorena i za medije, kako bi se mogućnost greške u tumačenju svela na minimum.

Eksperti, koje bi odabrala Komisija u kojoj bi bili predstavnici lokalne uprave, Savjeta MZ Beranselo, Ministarstva održivog razvoja i turizma i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, bili bi iz zemalja regiona i Evropske Unije.

Ukoliko Elaborat (stručni nalaz) pokaže da ,,Vasove vode” nijesu lokacija pogodna za dalje odlaganje komunalnog otpada i izgradnju regionalne sanitarne deponije, Opština će prekinuti aktivnosti u tom pravcu i tražiti drugo rješenje.

Vremenski interval realizacije ovog posla bi bio 30 dana od dana sklapanja Sporazuma između Opštine Berane i Savjeta MZ Beranselo, u kom bi bili precizno navedeni pomenuti uslovi.

Ako Elaborat (stručni nalaz) pokaže da lokacija ,,Vasove vode” nije pogodno rješenje za dalje odlaganje otpada, Opština Berane će krenuti u proces hitne  sanacije i rekultivacije ovog prostora.

Ukoliko ekspertski tim utvrdi da su ,,Vasove vode” lokacija koja je po važećem Zakonu o upravljanju otpadom i Pravilniku o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranju deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, pogodna za dalje odlaganje otpada i izgradnju sanitarne deponije, Savjet MZ Beranselo se obavezuje da prihvati takvo rješenje.

Ekološki pokret ,,OZON“ je zadovoljan što je nakon gotovo dvije godine kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na rješevanje neodržive situacije na Vasovim vodama, konačno postignut Sporazum koji je suštinski identičan sa predlogom Savjeta MZ Beranselo upućenog nadležnim institucajama 17. avgusta 2010. godine  a to je da struka i nauka odluči da li je ova lokacija pogodna za izgradnju Sanitarne deponije za 4 opštine sa sjevera. Podsjetićemo da je tom prilikom upućena i ponuda lokalnoj samoupravi da mještani snose troškove za izradu nove Studije o izboru  lokacije.

Bez želje da prejudiciramo stučni nalaz, podsjetićemo da se važećim Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom, definišu kriterijumi za privremeno odlagalište otpada, odnosno sanitarnu deponiju, a da Vasove vode, ne ispunjavanju ni jedno ni drugo, stoga smo ubjeđeni da će stučni nalaz neyavisnih eksperata iz yemalja EU pokazati da je ova lokacija jedino pogodna za hitnu sanaciju i rekultivaciju.

P.S. U prilogu dostavljamo integralni tekst sporazama koji je usaglasen sa komentarima Savjeta MZ Beranselo, pravnog tima  i predlog koji je juce mjestanima uputio Predsjednik opstine Vuka Golubovic.

*** ***

TEKST SPORAZUMA

Dana 13.08.2012. godine u Opštini Berane organizovan je sastanak u vezi odlaganja otpada na smetlištu ,,Vasove vode“, kojem je prisustvovao Savjet Mjesne Zajednice Beranselo. Na istom su dogovoreni sledeći zaključci:

1. Predsjednik Opštine Berane Vuka Golubović se obavezao da angažuje ekspertski tim koji će činiti namanje pet stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, sa potrebnim licencama i sertifikatima za oblast upravljanja otpadom, i po jedan predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma i mještana MZ Beranselo, koji će u formi Elaborata dati mišljenje o tome da li lokacija Vasove vode ispunjava kriterijume za privremeno odlagalište komunalnog otpada, propisane važećim Zakonom o upravljanju otpadom i kriterijume za regionalnu sanitarnu deponiju propisane važećim Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranju deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji (Sl. List Crne Gore br 01-8312, 08.12.2009. godine).

Radna verzija Elaborata će biti predstavljena na javnoj raspravi, koja će biti otvorena i za medije, kako bi se mogućnost greške u tumačenju svela na minimum.

Eksperti, koje bi odabrala Komisija u kojoj bi bili predstavnici lokalne uprave, Savjeta MZ Beranselo, Ministarstva održivog razvoja i turizma i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, bili bi iz zemalja regiona i Evropske Unije.

Ukoliko Elaborat (stručni nalaz) pokaže da ,,Vasove vode” nijesu lokacija pogodna za dalje odlaganje komunalnog otpada i izgradnju regionalne sanitarne deponije, Opština će prekinuti aktivnosti u tom pravcu i tražiti drugo rješenje.

Vremenski interval realizacije ovog posla bi bio 30 dana od dana sklapanja Sporazuma o saradnji između Opštine Berane i Savjeta MZ Beranselo, u kom bi bili precizno navedeni pomenuti uslovi.

Ukoliko bi postojali opravdani razlozi za produžetak roka ili nepredviđene okolnosti, Opština Berane se obavezuje da o svemu obavijesti Savjet MZ Bernaselo i da zajedno odluče o daljim potezima.

Ako Elaborat (stručni nalaz) pokaže da lokacija ,,Vasove vode” nije pogodno rješenje za dalje odlaganje otpada, Opština Berane će krenuti u proces hitne  sanacije i rekultivacije ovog prostora.

2. Ukoliko ekspertski tim utvrdi da su ,,Vasove vode” lokacija koja je po važećem Zakonu o upravljanju otpadom i Pravilniku o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranju deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, pogodna za dalje odlaganje otpada i izgradnju sanitarne deponije, Savjet MZ Beranselo se obavezuje da prihvati takvo rješenje.

Opština Berane preuzima obaveze oko finansiranja ekspertskog tima.

Nakon obavljenog posla javno ćemo predstaviti Elaborat (stručni nalaz) i učiniti ga javnosti dostupnim i na zvaničnoj internet stranici opštine Berane (www.berane.me)

Comments

 1. HVALA BOGU

 2. Требало му је двије године, најмање пола милиона евра и десетак судских спорова, четири интервенције полиције, десетине састанака, мјесеци стајања на блокади и шта све не, да коначно прихвати оно што је од самог почетка био једини захтјев мјештана- да се утврди да ли та локација испуњава услове да се тамо одлаже отпад. Ипак се окреће!
  П.С ово му се односи на предсједника Општине Беране, и не треба доводити у везу са ономатопејом оглашавања рогате марве.

  • pobijediste, svaka vam cast!!!! steta je sto nije cijelo beranselo uz vas, pa i deseti dio grada da je, onda bi to tek bila pobjeda, a ni ovako nije lose. do sep[tembra nek dumaju gdje ce sa smecem, a od septembra sanacija vasovih voda i pravljenje izletista sa klupom pored svakog izvora.

   p.s. da li je istina da u su strucnjaci iz azerbejdzana tokom posjete luci berane trazili da im se objasni dugovjecnost celisno-drveno-betonske konstrukcija glavnog terminala i da je poslije strucnog objasnjenja od strane nasih, domacih, a ne stranih strucnjaka uz tradicionalne uzvike odusevljenja “premasalah” odmah potpisao zakup cetrdeset placeva u okolini luke, zoniranih za odgoj stranih i domacih investicija?

 3. Sa srecom. Dobar prvi korak, valjda sve bude odvedeno do kraja.

 4. Opština Berane preuzima obaveze oko finansiranja ekspertskog tima.
  Zar ovaj dio ne lici na novu obmanu?

 5. Jeli nekad neki ekspertski tim u novijoj CG istoriji kojeg je finansirala drzava dao negativan odgovor upravo drzavi koja je sama narucilac posla.Medjunarodni i domaci eksperti koji su se pojavljivali na ovim prostorima a kojima je drzava dala legitimitet nikad nisu bili na strani naroda vec samo saucesnici rezima.Uostalom rezimu je samo trebao predah pred izbore pa je ovo sasvim ocekivan epilog.Posle izbora bice sve po starom uz zeleno svjetlo tzv expertskog tima.

 6. gradnja ograde oko vasovih voda je trebalo da pokaze svijetu da smo ozbiljni u namjeri da na pravi nacin demokratizujemo smetliste i od njega napravimo deponiju.
  bivsi gradonacelnik berana, koji je svoj poslednji dan na radnom mjestu proveo slaveci svoj novi radni zadatak i novi posao u sledecoj, trenutnoj administraciji, je pozvao na razum i toleranciju, znate kako, mojmo-nemojno, trebalo bi da, pa vidjecemo, da se oformi komisija, ako treba i da se popravi i ogradi i pokaze mjerenje i strucnjaci i cista limska voda bjelopoljcima i sve kako treba. e sta ste napravili i bivsi i sadasnji, tako vam Bog dao. (lise djece i sekretarica!)

 7. MJE­ŠTA­NI BE­RAN­SE­LA OP­TU­ŽU­JU ČLA­NO­VE EKS­PERT­SKOG TI­MA DA SU RA­DI­LI MI­MO ZA­KO­NA I PO DIK­TA­TU VLA­STI

  Bu­rić pred­la­gao da uzmu pa­re i da ću­te Od­go­vo­rio sam Bu­ri­ću da mi je pre­če zdra­vlje bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja ne­go bi­lo ka­kve pa­re. Ka­zao sam mu da tre­ba da od­ra­di struč­ni dio po­sla, a ne da ku­pu­je ima­nja po Va­so­vim vo­da­ma, tvr­di Slo­bo­dan Lon­čar

  BE­RA­NE – Mje­šta­ni Be­ran­se­la upu­ti­li su ju­če Osnov­nom su­du u Be­ra­na­ma za­htjev za iz­da­va­nje pri­vre­me­ne mje­re za­bra­ne da­ljeg od­la­ga­nja sme­ća na de­po­ni­ji Va­so­ve vo­de, sta­ci­o­ni­ra­noj ne­da­le­ko od nji­ho­vih ku­ća. Uko­li­ko sud ne udo­vo­lji nji­ho­vom za­htje­vu, mje­šta­ni po­ru­ču­ju da će ubr­zo blo­ki­ra­ti pri­laz ka grad­skom sme­tli­štu i one­mo­gu­ći­ti da­lje de­po­no­va­nje ot­pa­da na po­me­nu­toj lo­ka­ci­ji. Mje­šta­ni Be­ran­se­la sma­tra­ju da lo­kal­na upra­va ni­je is­po­što­va­la spo­ra­zum ko­ji su na­kon pet­na­e­sto­dnev­ne blo­ka­de grad­skog sme­tli­šta, 15. av­gu­sta pro­šle go­di­ne, pred­stav­ni­ci mje­sne za­jed­ni­ce pot­pi­sa­li s pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Vu­kom Go­lu­bo­vi­ćem. Spo­ra­zum se od­no­sio na an­ga­žo­va­nje eks­pert­skog ti­ma ko­ji je tre­ba­lo da utvr­di da li lo­ka­ci­ja Va­so­ve vo­de is­pu­nja­va uslo­ve za iz­grad­nju sa­ni­tar­ne de­po­ni­je.
  – Mi­sli­li smo da će eks­pert­ski tim br­zo bi­ti for­mi­ran i da će u pred­vi­đe­nom ro­ku od 30 da­na, po­štu­ju­ći za­kon­ske pro­pi­se, da­ti svo­je mi­šlje­nje o da­ljoj sud­bi­ni de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma. Me­đu­tim, eks­pert­ski tim je sa­či­nio ne­ka­kav iz­vje­štaj tek pri­je mje­sec da­na. Taj iz­vje­štaj, ko­li­ko je na­ma po­zna­to, ni­je­su pot­pi­sa­li čla­no­vi ko­mi­si­je, ta­ko da je on za nas pot­pu­no ne­va­že­ći. Sve uka­zu­je da smo i ovog pu­ta gru­bo iz­ma­ni­pu­li­sa­ni. Me­đu­tim, mi vi­še ne­će­mo do­zvo­li­ti da se iko po­i­gra­va s na­šim ži­vo­ti­ma, jer će­mo, uko­li­ko to ne ura­de nad­le­žni or­ga­ni, svo­jim ti­je­li­ma za­bra­ni­ti da­lje od­la­ga­nje sme­ća na Va­so­vim vo­da­ma – na­gla­sio je pred­sjed­nik Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne MZ Be­ran­se­lo Ra­do­je Mi­ško­vić.
  Mje­šta­ni Be­ran­se­la tvr­de da je sed­mo­čla­ni eks­pert­ski tim, ko­jeg su či­ni­li prof. dr Mi­ha­i­lo Bu­rić, doc. dr Go­ran Vu­jić, prof. dr Da­ni­el Vr­hov­šek, prof. dr Dra­gan Ru­dić, prof. dr Ra­do­van Tav­zes, dipl. inž. sa­o­bra­ća­ja Da­li­bor Mi­lo­še­vić i dipl. me­te­o­ro­log Bran­ko Mi­cev, ra­dio po dik­ta­tu čel­ni­ka lo­kal­ne upra­ve i da tom pri­li­kom ni­je uzeo u ob­zir či­nje­ni­ce ko­je uka­zu­ju da de­po­ni­ja na Va­so­vim vo­da­ma di­rekt­no re­me­ti pri­rod­nu rav­no­te­žu i ne­ga­tiv­no uti­če na zdra­vlje lju­di.
  – Op­šti­na je u me­đu­vre­me­nu, bez zna­nja gra­đa­na i bez pri­su­stva pred­stav­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce Be­ran­se­lo, iz­vr­ši­la po­mje­ra­nje gra­ni­ca de­po­ni­je za ne­kih 70 do 100 me­ta­ra tra­že­ći da eks­pert­ski tim na ta­ko po­mje­re­noj lo­ka­ci­ji iz­vr­ši struč­nu eks­per­ti­zu. Op­šti­na je na taj na­čin, pri­je zva­nič­nog iz­vje­šta­ja, pri­zna­la svo­ju gre­šku, sta­vlja­ju­ći do zna­nja da je uda­lje­nost de­po­ni­je od ri­je­ke Lim ma­nja od pro­pi­sa­nih stan­dar­da. Po­mje­ra­njem gra­ni­ca de­po­ni­je ušlo se u pri­vat­ne par­ce­le i po­ljo­pri­vred­na ima­nja, a da pri­je to­ga ni­je iz­vr­še­na eks­pro­pri­ja­ci­ja ze­mlji­šta. Ti­me je Op­šti­na pre­kr­ši­la od­red­be iz pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra, jer ako se de­po­ni­ja iz­mje­šta, on­da sta­ra pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja i po­treb­ne sa­gla­sno­sti vi­še ne va­že. Umje­sto da to ima­ju u vi­du, čla­no­vi eks­pert­skog ti­ma su za­tvo­ri­li oči pred či­nje­ni­ca­ma i po­stu­pi­li ona­ko ka­ko su od njih tra­ži­li pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve i nji­ho­vi po­ma­ga­či iz dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja – na­gla­sio je Mi­ško­vić.
  Be­ran­sel­ci tvr­de da ih je pri­li­kom eks­per­ti­ze ko­or­di­na­tor eks­pert­skog ti­ma prof. dr Mi­ha­i­lo Bu­rić na­go­va­rao da uzmu no­vac i da omo­gu­će da se na Va­so­vim vo­da­ma gra­di sa­ni­tar­na de­po­ni­ja.
  – Kad smo sa struč­nja­ci­ma sti­gli na de­po­ni­ju, pro­fe­sor Bu­rić me je iz­dvo­jio i ka­zao: „Uzmi pa­re za od­šte­tu imo­vi­ne i ću­ti. Ja sam do­šao ov­dje da vas po­mi­rim, ovo vas je sad za­pa­lo i ni­kad vi­še”. Od­go­vo­rio sam mu da to ne do­la­zi u ob­zir i da je me­ni pre­če zdra­vlje bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja ne­go bi­lo ka­kve pa­re. Ka­zao sam mu da on tre­ba da od­ra­di svoj struč­ni dio po­sla, a ne da ku­pu­je ima­nja po Va­so­vim vo­da­ma. Taj isti Bu­rić je na­kon to­ga, pri­li­kom iz­la­ga­nja ko­nač­nog iz­vje­šta­ja, svje­sno ili oma­škom iz­ja­vio da je Op­šti­na Be­ra­ne shva­ti­la svo­ju gre­šku i iz­vr­ši­la po­mje­ra­nje spor­ne lo­ka­ci­je za iz­grad­nju bu­du­će de­po­ni­je, što ja­sno uka­zu­je da su na­ši za­htje­vi svih ovih go­di­na bi­li oprav­da­ni – na­vo­di Slo­bo­dan Lon­čar, mje­šta­nin Be­ran­se­la.
  On je is­ta­kao da je eks­pert­ski tim u či­ta­voj pro­ce­du­ri pra­vio oči­gled­ne pro­pu­ste i da ni­je na pra­vi na­čin od­go­vo­rio po­sta­vlje­nom za­dat­ku.
  – Bu­rić je na de­po­ni­ju do­pu­to­vao dr­žav­nim vo­zi­lom i to u dru­štvu Si­ni­še Stan­ko­vi­ća, po­moć­ni­ka mi­ni­stra za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. Ta­da sam mu ka­zao da sum­njam u nje­gov rad, čim se vo­zi auto­mo­bi­lom onih ko­ji su či­ta­vo vri­je­me ra­di­li pro­tiv in­te­re­sa mje­šta­na Be­ran­se­la. Re­kao sam da smo, po­red hap­še­nja i psi­hič­kih i fi­zič­kih mal­tre­ti­ra­nja, na kra­ju do­bi­li ša­mar i od struč­nja­ka ko­ji su u da­tom slu­ča­ju na­u­ku osta­vi­li po stra­ni – za­klju­čio je Lon­čar.
  D. Jo­vo­vić

  Go­lu­bo­vić: Zlo­na­mjer­ne tvrd­nje

  Pred­sjed­nik op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić po­no­vo na­gla­ša­va da je ela­bo­rat ko­jeg je sa­či­nio eks­pert­ski tim, na osno­vu mje­re­nja i sta­nja na te­re­nu, po­tvr­dio da je lo­kal­na upra­va pri­li­kom od­re­đi­va­nja lo­ka­ci­je za iz­grad­nju sa­ni­tar­ne de­po­ni­je u pot­pu­no­sti is­po­što­va­la za­ko­nom pred­vi­đe­nu pro­ce­du­ru.
  – Ocje­ne po­je­di­nih mje­šta­na Be­ran­se­la da eks­pert­ski tim ni­je bio ne­za­vi­san i da je na­laz sa­či­njen pod pri­ti­skom i ne­či­jim dik­ta­tom do­ži­vlja­vam ka­ko kraj­nje zlo­na­mjer­ne. Te ocje­ne lan­si­ra­ju oni ko­ji že­le da one­mo­gu­će lo­kal­nu upra­vu da pri­ve­de kra­ju re­a­li­za­ci­ju jed­nog od ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ko­ji će do­pri­ni­je­ti una­pre­đe­nju i oču­va­nju zdra­ve ži­vot­ne sre­di­ne na te­ri­to­ri­ji či­ta­ve op­šti­ne. Iz tog raz­lo­ga ape­lu­je­mo na po­je­di­ne mje­šta­ne Be­ran­se­la i one ko­ji ih po­dr­ža­va­ju da pri­hva­te ri­ječ struč­nja­ka i da ne ome­ta­ju re­a­li­za­ci­ju iz­grad­nje sa­ni­tar­ne de­po­ni­je za ko­ju su is­po­što­va­ne sve za­kon­ske pro­ce­du­re. Tim pri­je, jer su upra­vo mje­šta­ni Be­ran­se­la zah­ti­je­va­li da se for­mi­ra eks­pert­ski tim – na­gla­sio je Go­lu­bo­vić.

  AN­KE­TA:

  Si­ti pre­va­ra

  Mi­lić Si­mo­no­vić – Mo­je ima­nje se gra­ni­či sa sme­tli­štem na Va­so­vim vo­da­ma, ta­ko da sam bio na li­cu mje­sta kad su struč­nja­ci iz eks­pert­skog ti­ma bo­ra­vi­li na de­po­ni­ji. Oni su i kroz raz­go­vor pred­la­ga­li da dig­nem ru­ke od sve­ga, jer ću bi­ti obe­šte­ćen de­se­to­stru­ko vi­še ne­go što vri­je­di mo­ja imo­vi­na. Bio sam za­pre­pa­šćen. Ta­kva pri­ča je sram­na, jer je kom­plet­no sta­nov­ni­što zbog po­sto­ja­nja de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma go­di­na­ma ži­vot­no ugro­že­no. Ta­da je na­sta­la i pje­sma: „Mi smo svih pre­va­ra si­ti, za­to tra­ži­mo da nas kao obič­ni lju­de Evro­pa za­šti­ti”.
  Slo­bo­dan Pe­šić – Eks­per­ti su ka­za­li da mo­ju i još ne­ko­li­ko ku­ća tre­ba ise­li­ti ako se bu­de gra­di­la de­po­ni­ja, dok su iz lo­kal­ne upra­ve svih ovih go­di­na is­ti­ca­li da de­po­ni­ja uop­šte ne šte­ti lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Na kra­ju mi je je­dan od opštin­skih čel­ni­ka pred­lo­žio da uzmem no­vac i da se po­vu­čem iz ci­je­le pri­če. Re­kao sam da ni­kad ne­ću pri­sta­ti na ta­kve ucje­ne, jer je to vi­še ne­go sram­no.
  Ni­ko­la Si­mo­no­vić – De­po­ni­ja ni­je po­li­tič­ka ne­go ži­vot­na pri­ča gdje se mje­šta­ni bo­re za go­li op­sta­nak. Be­ran­se­lo svi zo­vi za­tro­va­no pod­ruč­je. Od nas ni­ko ne­će da ku­pi me­so, sir i mli­je­ko, kao ni dru­ge tr­ži­šne vi­ško­ve, zna­ju­ći da se na­še ku­će na­la­ze po­red naj­cr­nje eko­lo­ške tač­ke u Cr­noj Go­ri. Za­to po­zi­va­mo Mi­ha­i­la Bu­ri­ća da on ot­ku­pi na­še pro­iz­vo­de po­što tvr­di da de­po­ni­ja ne šte­ti ljud­skom zdra­vlju.

  Bu­rić: Op­tu­žbe mje­šta­na ne­pri­stoj­ne

  Ko­or­di­na­tor eks­pert­skog ti­ma prof. dr Mi­ha­i­lo Bu­rić tvr­di da su an­ga­žo­va­ni struč­nja­ci kraj­nje ko­rekt­no i pro­fe­si­o­nal­no od­ra­di­li svoj dio po­sla i da su po­je­di­ne iz­ja­ve mje­šta­na Be­ran­se­la ne­pri­stoj­ne.
  – Od­go­vor­no tvr­dim da je tač­no sve što je za­pi­sa­no u ela­bo­ra­tu ko­jeg je sa­či­nio eks­pert­ski tim. Za­to ni­je fer i po­šte­no pla­si­ra­ti pri­če da je eks­pert­ski tim ra­dio po ne­či­jem dik­ta­tu. Mje­šta­ni­ma sam pri­li­kom obi­la­ska de­po­ni­je ja­sno ka­zao da vod­ni po­ten­ci­jal ni­je ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor za iz­grad­nju de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma. Zbog to­ga sam ih pri­ja­telj­ski sa­vje­to­vao da se do­go­vo­re s lo­kal­nom upra­vom i po­stig­nu spo­ra­zum o ci­je­ni ze­mlji­šta ko­je se ta­mo na­la­zi. Mo­ja na­mje­ra je bi­la kraj­nje iskre­na ka­ko bi se pro­blem što pri­je pre­va­zi­šao – ka­zao je Bu­rić, is­ti­ču­ći da su op­tu­žbe upu­će­ne na nje­gov ra­čun smi­šlje­no sra­ču­na­te od lju­di ko­ji ni­je­su iskre­no ušli u ci­je­lu pri­ču.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: